ျမန္မာျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ကာလ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ UniStar Co., Ltd ကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားရွိလာသည္ႏွင့္အညီ ယခင္ထားရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျပေလ်ာ့ ခဲ့ရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕ ခြင့္ျပဳလာျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြတိုးတက္လာသည္ သာမက လူေနမႈအဆင့္အတန္းလည္း ျမင့္မားလာသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ရာ အရည္အေသြးျမင့္သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုလိုအပ္လာမည္ဟု UniStar Co., Ltd အေနျဖင့္ သံုးသပ္မိပါသည္။ ထိုလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ UniStar Co., Ltd သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ အရည္အေသြးအရ ထိပ္တန္းမွ ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ AMSOIL စက္ဆီေခ်ာဆီမ်ားကို ျမန္မာျပည္အတြင္း တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္္ရယူခဲ့ပါသည္။

UniStar Co., Ltd ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ လူမႈအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ား ပါ၀င္ျပီး မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္လံုးကို International Business Practice ႏွင့္အညီ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

UniStar Co., Ltd သည္ ပစၥည္းသံုးစြဲသူမ်ား စစ္မွန္ေသာ အရည္အေသြး ရရွိေရးကိုသာ အစဥ္အေလးထားပါသည္။ သို႔အားေလ်ာ္စြာ AMSOIL စက္ဆီေခ်ာဆီမ်ားကို ျမန္မာျပည္ တ၀ွမ္းလံုးရွိ ပစၥည္းသံုးစြဲသူမ်ားထံသို႔ အစစ္အမွန္ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ စက္ဆီေခ်ာဆီ လက္လီ/လက္ကၠား ဆိုင္ၾကီးမ်ား၊ ကား၀ပ္ေရွာ့ၾကီးမ်ားမွ တဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။