Semi-Fluid 00 EP အမဲဆီ

  • Product Code: GSF ISO-460

Semi-Fluid အမဲဆီသည္ ISO 460 သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ထုတ္လုပ္ ထားသည့္ အမဲဆီျဖစ္ပါသည္။ သာမန္အမဲ ဆီပ်စ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ Semi-Fluid သည္ ပို၍ေပ်ာ္၀င္စီးဆင္းမႈ လြယ္ကူသည့္ အတြက္ အမဲဆီပ်စ္ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲသည့္ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ လက္ရွိ ဆီယိုစိမ့္ေနသည့္ ဂီယာမ်ား၊ ဘဲရင္းမ်ား အတြက္ အသံုးျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ဤအမဲဆီသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။