ကြန္ပရက္ဆာ စက္ေခ်ာဆီမ်ား

  • Product Code: PCH ISO 32
  • Product Code: PCI ISO 46
  • Product Code: PCJ ISO 68
  • Product Code: PCK ISO 100

Compressor Oil သည္ တာရွည္ခံျပီး ၀န္ၾကမ္း၊ ခရီးၾကမ္းသံုး ဘက္စံုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ဤဆီသည္ ကြန္ပရက္ဆာကို အသံုးျပဳရသည့္ Rotary Screw ၾကပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ Cylinder မ်ား၊ ေရ/ေလဆီထိုးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဂီယာႏွင့္ ဘဲရင္း (Bearing) မူလီၾကပ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။