ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သံုး အက္ဒီးတစ္မ်ား

Diesel Concentrate Product Code: ADF

ADF သည္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ား သန္႔စင္ေစရန္ႏွင့္ အက္စစ္အညစ္အေၾကးမ်ား၊ အနည္မ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ ေဖာ္စပ္ထားသည့္အက္ဒီးတစ္ျဖစ္ပါသည္။ ADFသံုးျခင္းအားျဖင့္ Combustion Chambers မ်ား၊ ဆလင္ဒါ (Cylinders) မ်ားအား ပိုမုိသန္႔စင္ေစျပီးအင္ဂ်င္ကို ပိုမိုၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ ဒီဇယ္ဂါလံ 80 လွ်င္ ADF 16 Oz တစ္ဘူးႏႈန္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Diesel Cold Flow Improver Product Code: ACF

ဒီဇယ္ဆီသည္ ဓါတ္ဆီႏွင့္ မတူပဲ ဆာဖာ (Sulfur) ဓါတ္ႏွင့္ ဖေယာင္း (Wax) ဓါတ္မ်ား ပါ၀င္သည့္အတြက္ေဆာင္းရာသီကဲ႔သို႔ ရာသီဥတုေအးခ်ိ္န္တြင္ ဆီပ်စ္ခဲေလ့ ရွိပါသည္။ ACF သံုးျခင္းအားျဖင့္ ေလာင္စာဆီပ်စ္ခဲမႈ မရွိေစပဲ အင္ဂ်င္အတြင္းသို႔ ေလာင္စာဆီစီးဆင္းမႈအား ေကာင္းေစပါသည္။ ဒီဇယ္ဂါလံ 40 လွ်င္ ACF 16 Oz တစ္ဘူးႏႈန္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Diesel Recovery Product Code: DRC

ေဆာင္းရာသီမနက္ခင္းမ်ားတြင္ ဒီဇယ္ေလာင္စာ ဆီမ်ားသည္ ဖေယာင္းတက္ျပီး ပ်စ္ခဲပါကကား စက္ႏိႈးမရျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ဖေယာင္း ဓါတ္ကို ခ်က္ခ်င္းေခ်ဖ်တ္ျပီး ကားစက္ႏိႈး၍ရေစရန္ DRC ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ DRC ကိုအသံုးျပဳ ျခင္းျဖင့္ ကားစက္ႏိႈး မရ၍ အျခားကားျဖင့္ ဆြဲေခၚ ရသည့္ စရိတ္သက္သာျပီး လုပ္ငန္းပိုတြင္က်ယ္ေစပါသည္။ ဒီဇယ္ဂါလံ 30 လွ်င္ DRC 30 Oz တစ္ဘူးႏႈန္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

2-in-1 Product Code: DFC

DFC သည္ ADF ႏွင့္ ACF ေပါင္းစပ္ထားသည့္ 2-in-1 Additives ျဖစ္ပါသည္။ ADF ကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္ကို သန္႔စင္ေပးျပီး ACF ကဲ့သို႔ပင္ ဖေယာင္း ဓါတ္ ျဖစ္ေပၚမႈကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ မည္သည့္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ အတြက္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဒီဇယ္ ဂါလံ 40 လွ်င္ DFC 16 Oz တစ္ဘူးႏႈန္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Cetane Boost Product Code: ACB

ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ ေအာက္တိန္းဓါတ္ (Octane) သည္ ေလာင္စာဆီ ေပါက္ကြဲမႈ အားေကာင္းေစရန္အေရးပါသကဲ့သို႔ ဆီတိန္းဓါတ္ (Cetane) သည္လည္း ဒီဇယ္ေလာင္စာဆီမ်ားအတြက္ အေရးပါပါသည္။

ဒီဇယ္ေလာင္စာဆီတြင္ ပါရွိသည့္ Cetane နံပါတ္ ျမင့္ေလ ေပါက္ကြဲအားေကာင္းေလ ျဖစ္ပါသည္။ ACB သည္ ဒီဇယ္ေလာင္စာဆီတြင္ ဆီတိန္းနံပါတ္ျမင့္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္မႈ ပိုျမင့္ျခင္း၊ စက္သံပိုျငိမ္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဒီဇယ္ဂါလံ 80 လွ်င္ ACB 16 Oz တစ္ဘူးႏႈန္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။