ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္သံုး အက္ဒီးတစ္မ်ား

Performance Improver  Product Code: API

ကားအင္ဂ်င္မ်ားသည္ အသံုးျပဳသည့္သက္တမ္းၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ဓါတ္ဆီပိုက္မ်ား၊ Intake Valves မ်ား၊ Injectors မ်ားတြင္ ေလာင္စာဆီႏွင့္ ပါလာသည့္ အနည္မ်ား၊ အမိႈက္မ်ားပိတ္ဆို႔ျပီး ဆီမလိုက္ျခင္း၊ Performanceက်ျခင္း၊ အင္ဂ်င္စက္သံ မျငိမ္ျခင္း စသည့္ ဆိုးက်ိဳး မ်ား  ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ အင္ဂ်င္တစ္ခုလံုး ျဖဳတ္ေဆးရမည္ဆိုပါက ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားျခင္း၊ မူလအင္ဂ်င္ Set-up လြဲေခ်ာ္ျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ပါသည္။ API သည္ ထိုကဲ့သို႔ အနည္ပိတ္ဆို႔ျခင္းကို သန္႔စင္ဖယ္ ရွားေပးရန္ ေဖာ္စပ္ထားသည့္ Additives ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ဆီသံုးမည္သည့္ယာဥ္ျဖင့္မဆို သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ဓါတ္ဆီ 20 ဂါလံလွ်င္ API 12 Oz တစ္ဘူးႏႈန္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Motorcycle Octane Boost Product Code: MOB

MOB သည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အင္ဂ်င္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ဆီလိုက္မမွန္ျခင္း၊ ဆီေပါက္ျခင္း၊ စက္သံမျငိမ္ျခင္းမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးရန္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Additives ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ဆီ 4 ဂါလံလွ်င္ MOB 4 Oz တစ္ဘူးႏႈန္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Quickshot Product Code: AQS

AQS သည္ ႏွစ္ခ်က္ခုတ္ (2-Stroke) ႏွင့္ ေလးခ်က္ခုတ္ (4-Stroke) ယာဥ္ငယ္မ်ား၏ ဓါတ္ဆီပိုက္မ်ား၊ Injectors မ်ား၊ Filters မ်ားတြင္ ပိတ္ဆို႔ေနေသာအနည္မ်ားကို သန္႔စင္ဖယ္ရွားရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဓါတ္ဆီ 6 ဂါလံလွ်င္ AQS 8 Oz တစ္ဘူးႏႈန္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Dominator Octane Boost Product Code: AOB

AOB သည္ ဓါတ္ဆီထဲတြင္ပါရွိုသည့္ ေအာက္တိန္းဓါတ္ (Octane) မလံုေလာက္သည့္အခါ ေအာက္တိန္းဓါတ္ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ AOB သံုးျခင္းအားျဖင့္ ေပါက္ကြဲအားပိုေကာင္းေစျပီး အင္ဂ်င္စြမ္းအား ပိုျမင့္ေစပါသည္။ ဓါတ္ဆီ 15 ဂါလံလွ်င္ AOB 12 Oz တစ္ဘူးႏႈန္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Gasoline Stabilizer Product Code: AST

ဓါတ္ဆီသည္ အသံုးမျပဳပဲ ကားတိုင္ကီထဲတြင္ ရက္ 60 ႏွင့္ အထက္ထားပါက ဓါတ္ဆီတြင္ပါ၀င္သည့္ ဓါတုမ်ား ျပိဳကြဲျပီး ထုိဓါတုမ်ားမွတဆင့္ အနည္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအနည္မ်ားသည္ ဓါတ္ဆီပိုက္မ်ား၊ Injectors စသည္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔  ေစႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကားတိုင္ကီ ထဲတြင္ ဓါတ္ဆီကိုအသံုးမျပဳဘဲ ရက္ရွည္သိုေလွာင္ထားမည္ဆိုပါက AST ႏွင့္အခ်ိဳးက် ေရာစပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ဓါတ္ဆီဓါတုျပိဳကြဲမႈကို ဟန္႔တား ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဓါတ္ဆီ 40 ဂါလံလွ်င္ AST 16 Oz  တစ္ဘူးႏႈန္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။