သန္႔စင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား

Engine Coolant Product Code: ANT

ANT သည္ ကားအင္ဂ်င္မ်ား၏ အပူဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ (Coolant) ႏွင့္ (Antifreeze) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ANT တြင္(Propylene Glycol) ပါရွိသည့္ အတြက္ အင္ဂ်င္အစိတ္ အပိုင္းမ်ားကို တိုက္စားမႈ (Corrosion) မရွိပဲ အပူဒဏ္ကို လ်င္ျမန္စြာေလ်ာ့ ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း၊ အဆိပ္ဓါတ္ပါ၀င္မႈ မရွိျခင္း၊ ဓါတုတည္ျငိမ္မႈရွိ ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။

Engine Flush Product Code: FLSH

FLSH သည္ ကားအင္ဂ်င္မ်ားေဆးေၾကာသည့္အခါ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဆပ္ျပာဓါတ္ (Detergent) ပါရွိသည့္အတြက္ အင္ဂ်င္ႏွင့္တျခားစက္ပစၥည္း၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြင္း ပိတ္ဆို႔ေနသည့္အနည္မ်ား၊ ဆလဒ္ (Sludge) ေခၚ အင္ဂ်င္ေခ်းတတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ကင္းစင္ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။

Break-in Oil Product Code: BRK

BRK သည္ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျပိဳင္ကားအင္ဂ်င္မ်ား (Modified Racing Engine) ႏွင့္တျခားျပန္လည္ ျပဳျပင္ထားသည့္အင္ဂ်င္မ်ား တပ္ဆင္ျပီးကာစကာလအတြင္း ေမာင္းႏွင္လွ်င္ အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္ အသံုးျပဳရသည့္ အမဲဆီျဖစ္ပါသည္။

Dominator Coolant Boost Product Code: RDCB

ANT ကဲ့သို႔ပင္ RDCB သည္ ျပိဳင္ကားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Coolant Boost ျဖစ္ပါသည္။ RDCB သည္ျပိဳင္ကားမ်ား၏ အင္ဂ်င္ႏွင့္ (Radiator) မ်ား၊ ဆလင္ဒါမ်ား၊ Water Pump မ်ား၏ အပူခ်ိန္ကို လ်င္ျမန္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါ သည္။

Assembly Lube Product Code: EAL

EAL သည္ အင္ဂ်င္ျပန္လည္ တပ္ဆင္စဥ္ ကာလအတြင္း အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းအစိတ္ အပိုင္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ကိုကာကြယ္မႈရေစရန္ အသံုးျပဳ ရသည့္ အမဲဆီျဖစ္ပါသည္။ Lube ေခၚ အမဲဆီအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ျမဲစြာ တြယ္ကပ္ေနႏိုင္သည့္ သတၱိပါရွိပါသည္။
 

Engine Fogging Oil Product Code: FOG

ႏွစ္ခ်က္ခုတ္ႏွင့္ ေလးခ်က္ခုတ္ အေပ်ာ္စီးယာဥ္ ငယ္မ်ား၊ ရာသီအလိုက္အသံုးျပဳရသည့္ စိုက္ပ်ိဳး ေရးသံုးကိရိယာမ်ားသည္ အသံုးမျပဳသည့္ကာလ ၾကာျမင့္လာသည့္အခါ သံေခ်းကိုက္ျခင္း၊ ပြတ္စားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ FOG သည္ ထုိကဲ့သို႔ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ကာလအတြင္း အင္ဂ်င္ႏွင့္ အေရးၾကီးစက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။