ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သံုး စက္ဆီေခ်ာဆီမ်ား


MCT သည္ ေလးခ်က္ခုတ္ Liquid or Air-cooled ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

MCF သည္ ေလးခ်က္ခုတ္ Liquid or Air-cooled ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါ သည္။


MCV သည္ ေလးခ်က္ခုတ္ Liquid or Air-cooled ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။


MCS သည္ Harley-Davidson ကဲ့သို႔ေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ၾကီးမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

Motorcycle Oil: AMSOIL Motorcycle oil သည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အင္ဂ်င္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ စက္ဆီေခ်ာဆီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစက္ဆီေခ်ာဆီသည္ High RPM ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အင္ဂ်င္မ်ားအျပင္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း အရွိန္ျမွင့္ေမာင္းႏွင္ရသည့္ ဆိုင္ကယ္ Gearbox မ်ား၊ Transmissions မ်ားအတြက္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ဆိုင္ကယ္မ်ား အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး Base Oil ႏွင့္္ Additives မ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္အတြက္ ပြတ္စားပြန္းပဲ့မႈ ေလ်ာ႔နည္းေစျခင္း၊ Gearbox မ်ားေခ်ာ္ထြက္မႈ (Slip) မရွိျခင္းစသည့္ ဂုဏ္သတၱိအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ပါရွိပါသည္။