ေလးခ်က္ခုတ္ယာဥ္သံုး အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ား


AFF သည္ အေပ်ာ္စီး ATVs မ်ား၊ အရွိန္ျမင့္ေမာင္း Power Sports ယာဥ္မ်ား အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။


WCT သည္ ေလးခ်က္ခုတ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေရႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။


WCF သည္ ေလးခ်က္ခုတ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေရႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။


ASE သည္ ဓါတ္ဆီ (သို႔) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ပါရွိသည့္ အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ျမက္ရိတ္စက္မ်ား၊ ေရေမာ္တာစက္မ်ား၊ မီးအားျမွင့္စက္မ်ား၊ သစ္ခြဲ စက္မ်ား၊ Tractors မ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္ပါ သည္။


ASO သည္ ေလးခ်က္ခုတ္အင္ဂ်င္ ပါရွိသည့္ Scooter (ေခၚ) ဆိုင္ကယ္ငယ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ေမာ္တာသံုး Motorized Scooter မ်ားႏွင့္ ထို Scooter မ်ား၏ Gearbox မ်ား၊ Transmission မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

4 – Stroke Engine Oil: 4-Stroke Engine Oil သည္ ေလးခ်က္ခုတ္အင္ဂ်င္ (4-Stroke) ပါရွိသည့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ ထားပါသည္။ တန္ဖိုးျမင့္ Base Oil မ်ားႏွင့္ Additives မ်ားအသံုးျပဳ၍ ေရာစပ္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အတြက္ ေရယာဥ္မ်ား၊ အရွိန္ ျမွင့္ေမာင္း Power Sports ယာဥ္အင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္ အိမ္သံုး၊ ျခံသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အတြက္လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။